TREBAG (Maďarsko)

TREBAG je maďarská soukromá společnost a laboratoř s rozsáhlou místní a regionální sítí mezi subjekty a aktéry v oblasti vzdělávání dospělých.

TREBAG je významným aktérem v oblasti odborné přípravy a vzdělávání s hlavním zaměřením na propojení mezi mládeží a podnikatelským sektorem. Má v této oblasti velké zkušenosti, know-how a kontakty, včetně:

 • vývoj materiálů a metodik odborného vzdělávání, včetně e-learningu a gamifikace;
 • vývoj seriózních her;
 • realizace školení;
 • realizace transferu technologií a řízení inovačního řetězce;
 • řízení různých projektů výzkumu a vývoje;
 • poradenství v oblasti výzkumu a vývoje a řízení inovací;
 • poradenství v oblasti řízení kvality;
 • vzdělávání dospělých.

DEKAPLUS (Kypr)

DEKAPLUS je vzdělávací a podnikatelská konzultační společnost, která se zaměřuje především na rozvoj kompetencí a dovedností managementu malých a středních podniků a pracovníků v první linii.

DEKAPLUS nabízí krátké odborné kurzy v následujících oblastech:

 • vývoj produktů a služeb;
 • rozvoj inovační kultury;
 • environmentální management a udržitelný rozvoj;
 • řízení hygieny a bezpečnosti potravin;
 • řízení lidských zdrojů;
 • energetický management atd.  

DEKAPLUS se aktivně zapojuje do projektů zabývajících se problematikou malých a středních podniků. Často navrhuje zavedení inovativní politiky na podporu udržitelnosti malých a středních podniků. Hlavním předmětem činnosti organizace je podnikání a zavádění obchodních modelů, které vedou k udržitelnosti.


ČZU (Česká republika)

Česká zemědělská univerzita v Praze je jednou z předních univerzit v oblasti přírodních věd ve střední Evropě a nejekologičtější univerzitou v České republice. Rozsáhlý a neustále se rozvíjející kampus nabízí vynikající možnosti vzdělávání a výzkumu.

Vedle klasického zemědělského a lesnického studia nabízí univerzita také programy v oblasti bioekonomiky, environmentálních věd, ochrany přírody, udržitelných zdrojů, speciálních chovů, ekonomiky, informatiky, managementu, rozvoje venkova, technologií a souvisejících didaktik.  

ČZU má k tématům projektu velmi blízko. Zásluhou různých fakult a kateder pokrývají odborníci z univerzity všechny oblasti, které jsou do projektu zapojeny.


IDEC (Řecko)

IDEC S.A. je poradenská společnost v oblasti vzdělávání, která spolupracuje s více než 800 institucemi po celé Evropě a s přibližně 300 odborníky v konkrétních oblastech. IDEC má rozsáhlé zkušenosti s evropskými projekty, ať už jako koordinátor, nebo jako partner v rámci různých evropských programů a iniciativ.

IDEC je akreditován jako centrum celoživotního vzdělávání, které pořádá kurzy dalšího vzdělávání pro učitele a školitele, studijní pobyty a neformální vzdělávací aktivity pro studenty v počátečním vzdělávání a odborné přípravě a poskytuje vzdělávací kurzy a pracovní stáže pro studenty v odborném vzdělávání a osoby na trhu práce.

IDEC se zabývá především těmito oblastmi:

 • poradenství v oblasti řízení;
 • podnikatelské plánování, podnikání, malé a střední podniky;
 • řízení kvality, certifikace, návrh obsahu školení na základě ECVET;
 • vývoj softwaru a multimédií;
 • distanční vzdělávání;
 • E-business a elektronické obchodování.

SOFIA KNOWLEDGE CITY (Bulharsko)

Vizí klastru Sofia Knowledge City je podporovat a podílet se na procesu přeměny Sofie z tradičního hlavního města na město znalostí, které si udržuje vysokou kvalitu života a dobrou správu věcí veřejných podporou otevřeného inovačního ekosystému. Strategickým cílem klastru je vybudovat vlastní model znalostního města a vytvořit z něj národní a regionální centrum vzdělávání, vědeckého výzkumu, inovací a podnikání.

Klastr Sofia Knowledge City byl vybrán jako jeden z celkem 25 dalších klastrů, které se účastní iniciativy ECCP „Towards Green Transition Facility“.

Nabízí seznam pěti hlavních kategorií produktů a služeb:

 • IT infrastruktura;
 • ITC služby;
 • informační systémy pro řízení;
 • obchodní služby;
 • vzdělávání a odborná příprava.

Kislépték (Maďarsko)

Kislépték je nezisková organizace, která se zasazuje o místní produkci, zachování tradičních místních znalostí, kulturní rozmanitost, přizpůsobení se venkovskému životu a samostatnou výdělečnou činnost.

Kislépték usiluje o místní produkci, zachování tradičních místních znalostí, kulturní rozmanitost, přizpůsobení se venkovskému životu a samostatnou výdělečnou činnost. Jejím cílem je podpora ekologicky šetrného zemědělství, místního zpracování potravin a maloobchodních systémů, šíření krátkých dodavatelských řetězců zjednodušením právního systému a pomoc místním zemědělcům je vstup na trh.

Organizace je odborným partnerem Maďarské zemědělské komory a má odborné kontakty a úzké profesionální vztahy s univerzitami, Výzkumným ústavem zemědělské ekonomiky a dalšími výzkumnými ústavy. Spolupracujeme s dalšími veřejnými subjekty (např: Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo lidských zdrojů, Národní úřad pro bezpečnost potravin) jako odborní poradci.


Projekt DEGREBE č. 2021-1-HU01-KA220-VET-000024924 je spolufinancován programem Evropské unie Erasmus+.

Tyto webové stránky vyjadřují pouze názory autora a Evropské. Komise nemůže být činěna odpovědnou za jakékoli použití informací, které jsou v ní obsaženy.